DIERENKLINIEK CHIARA

*********************************** WELKOM OP DE WEBSITE VAN DIERENKLINIEK CHIARA **********

Dierenkliniek Chiara privacy statement

Dierenkliniek Chiara, gevestigd aan Groen van Prinstererlaan 57 3771CC Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.dierenkliniekchiara.nl Groen van Prinstererlaan 57, 3771 CC,Barneveld. 0342-421669

** Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Chiara verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierbij vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam - Geslacht - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres

** Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dklchiara@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

** Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek Chiara verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Om goederen en diensten bij u af te leveren

** Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek Chiara neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Chiara) tussen zit.

** Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Chiara bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. belastingaangifte). Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar ingaand na de laatste datum van dienstverlening voor alle persoonsgegevens. Wij hanteren een onbeperkte bewaartermijn voor persoonsgegevens van klanten die niet aan hun financiele verplichtingen hebben voldaan.

** Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenkliniek Chiara verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenkliniek Chiara blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

** Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenkliniek Chiara gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

** Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Chiara en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dklchiara@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dierenkliniek Chiara wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

** Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenkliniek Chiara neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dklchiara@gmail.com